Andmekaitsetingimused


Andmete töötlemise tingimused

Isikuandmete kogumisel lähtub Direct Messenger OÜ seadustest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning Klientide parimaks teenindamiseks.

Mõisted:

Andmete töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh nende kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, kasutamine, edastamine, kustutamine, hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Direct Messenger OÜ poolt pakutavaid teenuseid.
Andmesubjekt – isik, kelle andmeid töödeldakse.
Vastutav Töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Direct Messenger OÜ on Vastutav Töötleja lepingulistes suhetes Kliendi andmete osas.
Volitatud Töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Direct Messenger OÜ on Volitatud Töötleja lepingulistes suhetes sõnumiteenust ja statistikakeskkonda kasutavate Klientidega.

1 . Andmete töötlemise üldpõhimõtted:

Seaduslikkuse põhimõte – andmeid töödeldakse vaid ausal ja seaduslikul teel.
Eesmärgikohasuse põhimõte – andmeid kogutakse üksnes kindlaksmääratud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Neid ei töödelda viisil, mis pole töötluse eesmärkide saavutamisega kooskõlas.
Minimaalsuse põhimõte – andmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik kindlaksmääratud eesmärkide saavutamiseks.
Turvalisuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
Ettevõtte andmed – Direct Messenger OÜ, reg. number 11981389, Toompuiestee 18, Tallinn 10149,
tel +372 5302 5691, support(at)messenger.ee

2. Andmete töötlemise eesmärk:

lepinguliste suhete täitmine;
sõnumiteenuse tagamine;
tarbijakampaaniate või -mängude läbiviimine.

3. Andmete koosseis:

lepingus sisalduvad andmed;
Klientide poolt meile edastatud andmed;
Rakendame oma välisveebis veebianalüütika tööriista Google Analytics, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie veebilehte kasutab. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate geograafilise asukoha, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning välisveebi lehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta. Kogutavaid andmeid ei seostata isikut tuvastava teabega ning me näeme neid üksnes isikustamata kujul ja kasutame veebilehe külastusstatistika koostamisel.

4. Andmete turvalisus

Direct Messenger OÜ kasutab HTTPS ühendust, mis tähendab, et arvutiühendus meie süsteemiga on krüpteeritud. Roheline tabalukukujutisega internetibrauseri aadressiväli viitab ohutule ühendusele. Sertifikaadi autentsuse kontrollimiseks vajutage tabaluku kujutisele.
Andmebaasid kuhu isikuandmeid elektrooniliselt talletatakse asuvad serverites, mis on kaitstud tulemüüride, salasõnade ning muude vajalike tehniliste lahendustega. Turvakoopiad andmebaasidest asuvad lukustatud asukohtades kuhu ligipääs on ainult autoriseeritud isikutel.
Direct Messenger OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
Sõnumisaatmise keskkonna/Statistika keskkonna Klient kohustub hoidma veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli teenuste kasutamiseks.
Sõnumisaatmise keskkonna/Statistika keskkonna Klient peab koheselt teavitama Direct Messenger OÜ-d, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et isikuandmete turvalisuse tagamiseks vastavad meetmed saaksid õigeaegselt rakendatud.
Direct Messenger OÜ ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kliendi enda tegevusest/tegevusetusest.

5. Andmete edastamine

Direct Messenger OÜ ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb lepingust või seadusest. Näiteks on Direct Messenger OÜ sõnumiteenuse osutamiseks lepingud kõigi Eesti mobiliilioperaatoritega.
Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse (st riikidesse, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid või ei ole ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga) on lubatud üksnes Vastutava Töötleja nõusolekul, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

6. Andmesubjekti õigused:

– taotleda ligipääsu enda kohta kogutud andmetele;
– nõuda enda kohta kogutud andmete parandamist, kustutamist, ülekandmist;
– keelduda osaliselt või täielikult oma andmete töötlemisest.
Andmesubjekti õiguste teostamiseks tuleb saata vastavasisuline digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile: dpo(at)messenger.ee
Õiguste rikkumise korral on andmesubjektil võimalus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele – Andmekaitse Inspektsioonile.

7. Andmete säilitamise tähtaeg

Andmeid säilitatakse õiguspärase eesmärgi saavutamiseni.